Beiratkozás

H I R D E T M É N Y

a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető.A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja (Nkt. 8. § (2)).

Felmentésre irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozás időtartamának kezdő időpontjáig (Rendelet 20. § (2 a)) – azaz 2017. május 2-áig –, óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermek esetében a nevelési év során (Rendelet 20. § (2 b) terjeszthet elő.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 20-áig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben a szülő előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).

A bejelentést a www.ujbuda.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet (Rendelet 20. § (1)).


Az óvodai beíratás időpontja: 2017. május 2-ától 5-éig

az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6 órától délután 18 óráig.


Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.ujbuda.hu oldalról.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.


Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai jelentkezési lap,
  • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).


A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).

Kerületünk valamennyi önkormányzati óvodája fogad sajátos nevelési igényű gyermeket. Részletes információk az önkormányzat honlapján, a „TÁJÉKOZTATÓ a 2017. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről” címen olvashatók.


Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat.

Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytató intézmények:

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda1116 Budapest, Kecskeméti J. u. 11-15. sz. alatti Kelenvölgyi Óvoda telephelye(német),

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 1112 Budapest, Menyecske u. 2. sz. alatti Újbudai Napsugár Óvoda telephelye (német),

Gazdagréti Óvoda 1118 Budapest, Gazdagréti tér 2/a sz. alatti Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephelye (német),

Gazdagréti Óvoda 1118 Budapest, Törökugrató u. 13. sz. alatti Aranykapu Óvoda telephelye (német).


Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az önkormányzati óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.ujbuda.hu oldalról letölthető.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 20. § (9)).

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általavagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Rendelet 20. § (10)).

A felvételi, átvételi kérelemről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 30-áig, döntéséről írásban és az óvoda honlapján, valamint a helyben szokásos hirdetményben értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az eljárás megindításához felhasználható formanyomtatvány a www.ujbuda.hu oldalról tölthető le.

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.


Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2017.
szeptember 1. (péntek)

A nevelési év utolsó napja: 2018. augusztus 31.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.Budapest, 2017. január


dr. Hoffmann Tamás

polgármester megbízásából


dr. Molnár László s.k.

alpolgármester


 A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI, HELYSZÍNE:

2017. május 2. Szentimrevárosi Óvoda Székhely   6.00. - 18.00.
 
2017. május 3.
Alsóhegy utcai Óvoda telephely     6.00. - 18.00.

2017. május 4.
Újbudai Karolina utcai Óvoda telephely   6.00. - 18.00.

2017. május 5.
Szentimrevárosi Óvoda Székhely   6.00. -18.00.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket 2017. április 10. - 14. között! 

10.00 - 11.30. óráig várjuk Önöket nyitott napjainkon, mind a három intézményünkben!Ezeken a napokon bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe; feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan.

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda

2017. április 10-11. hétfő, kedd 10:00. -11:30. óráig az óvoda vezetőjével előre egyeztetett időpontban - nagy szeretettel fogadjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. A személyes találkozás alkalmával megismerkedhetnek az óvodai környezettel és választ kaphatnak az Önöket érintő valamennyi kérdésre. Az érdeklődő szülőket 10:00-ra várjuk.

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda

Nyílt napot 2017. 04. 11-12. kedd, szerda 10:00-11:30.óráig tartunk. Ezen a két napon az óvoda vezetője, vezető helyettese körbevezeti az intézményen az érdeklődő szülőket és rövid tájékoztatást ad az óvoda pedagógiai programjáról, hagyományainkról, beiratkozásról és válaszol a felmerülő kérdésekre. Az érdeklődő szülőket 10:00-ra várjuk.

Telephely: Újbudai Karolina Óvoda

Nyílt napot 2017. 04. 12-13. szerda, csütörtök 10:00-11:30. óráig tartunk. Az óvoda vezetőjével előre egyeztetett időpontban - nagy szeretettel fogadjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. Az óvoda vezetője, vezető helyettese körbevezeti az intézményen az érdeklődő szülőket és rövid tájékoztatást ad az óvoda pedagógiai programjáról, hagyományainkról, beiratkozásról és válaszol a felmerülő kérdésekre. Az érdeklődő szülőket 10:00-ra várjuk.


A Szentimrevárosi Óvoda körzete


Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda  - Székhely

1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.

Ábel J. utca végig

Alsóhegy utca a Villányi úttól a Bocskai útig

Badacsonyi utca végig

Bocskai út 47-79-ig, 56-tól végig

Csetneki utca végig

Daróczi út 2-30-ig és 1- 5-ig

Dávid F. utca végig

Diószegi út végig

Edömér út 2-6-ig

Elek utca végig

Fadrusz utca 2-16- ig, 1-7-ig

Frankfurt sétány

Karolina út 2-38-ig, 1-37-ig

Kenese utca végig

Kosztolányi D. tér 1-4-ig

Tarcali utca végig

Tas vezér utca 1-13-ig, 2-20-ig

Villányi út 11-43-ig, 14-36-ig

Vincellér utca 15-25-ig, 16-24-ig

Zsombolyai utca 1-5-ig, 2-6-ig


Alsóhegy Utcai Óvoda  - Telephely

1118 Bp. Alsóhegy utca 13-15.

Alsóhegy utca 20-46-ig, 13-27-ig

Alsóhegy lépcső

Avar utca 31-37-ig

Bakator utca végig

Budaörsi út 2-24-ig

Citadella sétány

Citadella út végig

Csukló utca végig

Gombócz Z. utca végig

Gyula utca végig

Hegyalja út 32-64-ig

Iglói utca végig

Kelenhegyi út 50-től végig, 51-től végig

Késmárki utca végig

Köbölkút utca végig

Ménesi út 60-104-ig, 49-87-ig

Menta utca végig

Mihály utca végig

Otthon utca végig

Schweidel utca végig

Serleg utca végig

Somló köz végig

Somlói út 24-től végig, 17-től végig

Számadó utca 2-végig

Szirtes út

Szittya utca végig

Szüret utca végig

Társ utca végig

Villányi út 45-115-ig, 38-76-ig


Újbudai Karolina Óvoda  - Telephely

1113 Bp. Karolina u. 64-72.

Aga köz

Aga utca végig

Ajnácskő utca végig

Alsóhegy utca a Bocskai úttól az Aga közig

Bartók B. út 81-103-ig, 94-104-ig

Bocskai út 29-45-ig, 32-54-ig

Daróci út 17-49-ig, 32-86-ig

Dinnye utca végig

Györök utca végig

Hamzsabégi út 45-től végig

Harcos tér

Harcos utca végig

Hollókő utca végig

Ibrahim utca végig

Jászóvár utca végig

Karolina út 39-től végig, 40-től végig

Kászony utca végig

Kosztolányi Dezső tér 5.

Kökörcsin utca végig

Laufenauer utca végig

Nagyszőlős utca végig

Rőf utca végig

Takács M. utca végig

Tardoskedd utca végig

Tas vezér utca 15-végig, 22-végig

Tibavár utca végig

Tornavár utca végig

Ulászló utca 37- től és 48-tól,

Vágfarkasd utca végig

Valkói utca végig

Vincellér utca 27-47-ig, 26-50-ig

Zsombolyai utca 7-15-ig, 8-22-ig

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA