Étkezés

     

 

A gyermekek étkeztetése:

  • az étkezések rendjét a csoportok napirendje tartalmazza;
  • a heti étlapot a kialakított hirdető helyen kerül elhelyezésre;
  • a szülők az étkezési ellátásért térítési díjat fizetnek, amennyiben nem jogosultak a térítésmentes étkezésre
  • az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek azok a családok, akik ennek jogosságáról nyilatkoznak.

    

Az a szülő, aki nem jogosult a kedvezmények igénybevételére gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.

a) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.

b) A befizetés csekken vagy csoportos beszedési megbízással teljesíthető.

   

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

Az óvoda az ETELKA informatikai rendszeren keresztül (rendelés, lemondás, túlfizetések) rögzíti az ebédbefizetéseket. Ennek felelőse az óvodatitkár. A befizetés történhet csoportos beszedési megbízás, vagy csekk formájában (erről formanyomtatványon nyilatkozik a szülő).

A csekket a csoportban dolgozó óvodapedagógusoktól kapja meg a szülő, melyet a feltüntetett határidőig be kell fizetni. A szülőknek kötelességük figyelni a befizetési renddel kapcsolatos tájékoztatást.

   

Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek ha:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.   

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

   Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

  Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén;

  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori jogszabályban meghatározott összeget (190/2015.(VII.20) Kormány rendelet 7§)

   Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén; a jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, jövedelemigazolást nem kérünk.

  

Étkezési igény lemondás – visszafizetés eljárásrendje

            

Hiányzás esetén az étkezés lemondása minden nap 830- óráig írásban (lemondó füzet), e-mailben, info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu vagy telefonon történhet. A lejelentés 24 órás eltolással lép életbe, és az ETELKA programhoz igazodva napi és havi zárások időpontjáig beérkezett lemondásoktól függően írható jóvá.

  

Tartós betegség vagy egyéb ok esetén köteles a szülő jelezni az óvoda felé a hiányzás várható időtartamát, mert az ebédlemondás nem automatikus.

  

Azoknak a szülőknek is étkezés lemondási kötelezettsége van, akiknek gyermeke térítésmentesen étkezik az óvodában.

  

Ha a gyermek kimarad az óvodából, illetve más óvoda átvette, vagy iskolába lépett akkor a túlfizetések összegét az óvoda összesítése alapján, a GAMESZ jóváhagyása után a GAMESZ utalja a szülő által megadott bankszámlára. Egyéni esetekben (bankszámlával nem rendelkező) lehetséges az óvodában átvételi elismervény ellenében a készpénzes visszafizetés.

  

Az intézmény vezetője ellenőrzi a térítési díj befizetés havonkénti teljesülését. A befizetés elmulasztása esetén, az óvodavezető 15 napos határidő megjelölésével fizetésre felszólítja a szülőt. Ha a felszólítás eredménytelen, az óvodavezető a kötelezett nevét, lakcímét és a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és köteles jelenteni a fenntartónak.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA